Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RESULT MEDIA SP. Z O.O. W WARSZAWIE

 1. Definicje
  • Na potrzeby niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin) przyjmuje się następujące definicje:
   • Agencja – Result Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-955) przy ulicy Łowczej 17A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336069, REGON 141986598, NIP 9512295730, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych
   • Dane – dane osobowe powierzone Agencji przez Klienta
   • Dzieła – wszelkie materiały stanowiące przedmiot praw autorskich, bez względu na formę ich utrwalenia, przekazane Agencji przez Klienta
   • Fanpage – dedykowany profil w ramach portalu społecznościowego zarządzany przez Agencję w celu promocji Klienta
   • Identyfikacja – zespół projektów graficznych i form ich utrwalenia na wskazanych przez Klienta nośnikach
   • Kampania Reklamowa – zarządzany przez Agencję ogół komunikatów reklamowych Klienta emitowanych przez Podwykonawców w ramach poszczególnych Usług
   • Klient – każdy podmiot (osoba prawna lub fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych), zlecająca Agencji wykonanie jakichkolwiek Usług
   • Landing Page lub LP – jednowitrynowa strona internetowa nakierowana na pozyskanie danych kontaktowych lub przekierowanie Odbiorcy na inną witrynę Klienta
   • Odbiorca – adresat działań reklamowych prowadzonych przez Agencję na rzecz Klienta w ramach świadczonych Usług
   • Podwykonawca – podmiot działający na rzecz Agencji w toku świadczenia Usług na rzecz Klienta
   • Regulamin – niniejszy regulamin ogólny świadczenia usług przez Result Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
   • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   • Serwis – strona internetowa inna niż LP lub Sklep
   • Sklep – strona internetowa dedykowana do dokonywania przez Odbiorcę zakupu towarów lub usług od Klienta
   • Strona – Klient lub Agencja
   • Strony – łącznie Klient oraz Agencja
   • Umowa – wszelkie wiążące ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące usług świadczonych przez Agencję bez względu na formę ich utrwalenia
   • Usługa – zespół prac i działań podejmowanych przez Agencję na rzecz Klienta, możliwy do funkcjonalnego wyodrębnienia w obrębie Usług, i realizowany w wykonaniu jednej lub kilku Umów
   • Usługi – ogół prac i działań podejmowanych przez Agencję na rzecz Klienta
   • Zlecenie – propozycja zawarcia Umowy przedłożona przez Klienta, określająca co najmniej minimalne parametry Usługi, wskazane w Regulaminie.
 1. Postanowienia ogólne

2.1.         REGULAMIN OKREŚLA OGÓLNE WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA PRZEZ AGENCJĘ USŁUG NA RZECZ PODMIOTÓW TRZECICH.

 • Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie we wszelkich relacjach pomiędzy Klientem a Agencją w zakresie, w jakim Strony nie uzgodniły wprost odmiennych zasad współpracy w treści zawartej Umowy.
 • Agencja w zakresie swojego przedsiębiorstwa prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi kampanii reklamowych online, w tym w szczególności:
  • Kampanii reklamowych w sieci Internet z wykorzystaniem systemu Google AdWords
  • Kampanii reklamowych w sieci Internet z wykorzystaniem systemu Facebook Ads;
  • Kampanii reklamowych z wykorzystaniem innych niż ww. systemów emisji reklam online;
 • Agencja w zakresie swojego przedsiębiorstwa prowadzi także działalność w zakresie wsparcia kampanii reklamowych online, w tym w szczególności polegającą na:
  • Przygotowaniu i obsłudze witryn internetowych, w tym stron typu Landing Page;
  • Przygotowaniu kompleksowej oprawy graficznej Kampanii Reklamowych;
  • Przygotowaniu i obsłudze sklepów internetowych;
  • Przygotowaniu reklam wideo;
  • Przygotowaniu audytów kampanii reklamowych;
  • Przygotowaniu analityki internetowej;
  • Sprzedaży powierzchni reklamowej innej niż reklama internetowa;
  • Zarządzanie stronami internetowymi;
  • Prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych;
  • Prowadzenie działań Public Relations;
  • Prowadzeniu działań polegających na pozycjonowaniu stron w wyszukiwarce gogle.
 • Agencja jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
 • Agencja nie świadczy usług na rzecz konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 • Wszelkie Usługi świadczone przez Agencję są rozdzielne, a brak wykonania jakiejkolwiek Usługi (jednej bądź wielu) nie pozbawia Agencji prawa do wynagrodzenia za wykonane Usługi.
 • Sposób zawarcia Umowy
  • Treść Umowy może być ustalona między Stronami w dowolnej formie utrwalającej oświadczenia stron w sposób możliwy do przedstawienia graficznego, w tym w szczególności w formie korespondencji mailowej lub sms. Wszelkie ustalenia telefoniczne i bezpośrednie stanowią część Umowy jedynie w zakresie, w jakim potwierdzone zostały w określony wyżej sposób.
  • Za Zlecenie przeprowadzenia Kampanii Reklamowej Strony uznawać będą pochodzącą od Klienta korespondencję określającą co najmniej:
  • czas trwania Kampanii Reklamowej;
  • budżet łączny netto Kampanii Reklamowej do dyspozycji Agencji;
  • wskazanie zakresu Kampanii Reklamowej.
 1. Zlecenia o charakterze ciągłym
  • Regulacje niniejszego punktu dotyczą Zleceń lub ich części, których przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi o charakterze ciągłym, tj. w szczególności:
   • Prowadzenie Fanpage;
   • Zarządzanie Kampanią Reklamową;
   • Administrowanie Serwisem, Stroną lub Sklepem.
  • Agencja będzie raportować stan wykonywanych aktualnie Zleceń na koniec każdego miesiąca. Raport miesięczny określać będzie przebieg i istotne parametry wykonywanego Zlecenia.
  • Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Klient zapłaci Agencji wynagrodzenie za świadczone usługi o charakterze ciągłym w wysokości określonej dla danego typu usługi w Cenniku. O ile nie wskazano inaczej, kwoty wskazane w Cenniku dotyczą każdego rozpoczętego miesiąca świadczenia usługi, licząc od dnia rozpoczęcia jej świadczenia.
  • Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Agencję faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy, w terminie 7 dni od wystawienia danej faktury.
  • Na żądanie Klienta Agencja będzie raportować stan wykonywanych aktualnie Zleceń, w zakresie danych wskazanych w zapytaniu Klienta, w terminie 3 dni od przesłania zapytania; w tym samym terminie Agencja poinformuje Klienta o ewentualnym braku możliwości sporządzenia dodatkowego raportu we wskazanym zakresie.
  • Niezależnie od sporządzanych raportów, Agencja niezwłocznie (tj. w najkrótszym możliwym terminie) poinformuje Klienta o każdej informacji, która doszła do jej wiadomości, która negatywnie wpływa lub mogłaby negatywnie wpłynąć na wykonanie Zleceń.
 1. Zlecenia o charakterze jednorazowym
  • Regulacje niniejszego punktu 7. Regulaminu dotyczą Zleceń lub ich części, których przedmiotem jest wytworzenie przez Agencję i przekazanie Klientowi określonego dzieła, tj. w szczególności:
   • Przygotowanie oprawy graficznej Kampanii Reklamowej;
   • Przygotowanie Identyfikacji;
   • Przygotowanie Serwisu, Landing Page lub Sklepu.
  • Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Klient zapłaci Agencji wynagrodzenie za wykonane dzieło w wysokości określonej dla danego typu dzieła w Cenniku.
  • Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Agencję faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy, w terminie 7 dni od wystawienia danej faktury.
  • Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie; w każdym przypadku Agencja pozostaje uprawniona do wynagrodzenia w kwocie określonej w Cenniku pomniejszonej o wartość nakładu prac zaoszczędzonego przez Agencję wskutek odstąpienia.
  • Własność dzieła przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty na rzecz Agencji ostatniej części Wynagrodzenia wynikającej z Umowy lub Regulaminu.
 1. Prowadzenie Kampanii Reklamowej
  • Zakres usług wykonywanych przez Agencję w odniesieniu do każdego Zlecenia może obejmować w szczególności:
   • planowanie kampanii internetowej;
   • ustalanie strategii działań internetowych;
   • prace związane z obsługą kampanii reklamowej w Internecie;
   • obsługę, nadzór i raportowanie przebiegu kampanii;
   • dokonywanie niezbędnych optymalizacji kampanii;
   • dokonywaniem zmian w treściach reklam zgodnie z aktualną ofertą Zleceniodawcy;
   • przeprowadzenie monitoringu kampanii poprzez zliczanie statystyk
   • przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonej kampanii;
   • przygotowanie kreacji reklamowych.
  • Zleceniodawca może wyłączyć poszczególne usługi określone w p. 6.1. powyżej z zakresu danego Zlecenia.
  • Agencja nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępniane przez systemy statystyk zewnętrznych systemów reklamowych i analitycznych.
  • W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania powierzonego przez Klienta budżetu na wykonanie Usługi, Agencja jest uprawniona i zobowiązana do dynamicznej adaptacji zakresu, formy, intensywności i innych parametrów realizowanej Kampanii Reklamowej do aktualnej sytuacji rynkowej. W szczególności, Agencja nie jest związana przedstawioną ofertą, mediaplanem, parametrami mediamixu czy innymi parametrami Kampanii Reklamowej, o ile nie zostało to wprost wskazane w treści Zlecenia uzgodnionego w trybie p. III powyżej.
 • Wykonanie Serwisu, Landing Page lub Sklepu
  • Zakres usług wykonywanych przez Agencję w odniesieniu do każdego Zlecenia polegającego na wykonaniu Serwisu, Landing Page lub Sklepu może obejmować w szczególności:
   • wykonanie w technologii RWD (Responsive Web Design), pozwalającej na dopasowywanie się treści prezentowanych na stronie internetowej do rozmiaru ekranu urządzeń przenośnych typu smartfon i tablet, na których jest ona wyświetlana
   • wykorzystanie technologii PHP i MySQL oraz HTML, CSS, JavaScript przy użyciu Word Press
   • dopasowanie Serwisu, Landing Page lub Sklepu tak, aby wyświetlał się w sposób prawidłowy w następujących przeglądarkach internetowych, przy zachowaniu ich standardowych ustawień: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, FireFox, Safari
  • Zleceniodawca może wyłączyć poszczególne usługi określone w p. 7.1. powyżej z zakresu danego Zlecenia.
  • W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zawarcia Umowy dotyczącej wykonania Serwisu, Klient dostarczy Agencji materiały potrzebne do stworzenia Serwisu, w szczególności:
   • Wszelkie niezbędne materiały graficzne, logotypy, zdjęcia itp.
   • Strukturę serwisu internetowego (w postaci „drzewka” lub wypunktowanej listy)
   • Opis sposobu działania wybranych elementów serwisu internetowego;
   • Zawartość strony w plikach tekstowych (np. doc, odt, txt, html).
  • Serwis wykonany zostanie w dwóch osobnych etapach. Do każdego z etapów Klientowi przysługują w ramach Wynagrodzenia dwie rundy poprawek w procedurze podstawowej. Runda poprawek oznacza przesłanie nieograniczonej liczby zmian ujętych w jednej wiadomości e-mail.
  • W etapie pierwszym Agencja wykona i przedstawi Klientowi projekt layoutu graficznego Serwisu
  • Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania projektu layoutu Serwisu może przedstawić swoje poprawki albo złożyć oświadczenie o jego akceptacji; brak złożenia uwag przez Klienta we wskazanym terminie jest równoznaczny z akceptacją.
  • Po otrzymaniu projektu layoutu Serwisu z naniesionymi poprawkami, Klient może ponownie przedstawić swoje uwagi na zasadach opisanych w p. 7.6. powyżej.
  • W etapie drugim Agencja wykonana kodowanie funkcjonalności Serwisu i przekaże Klientowi projekt Serwisu.
  • Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania projektu Serwisu może przedstawić swoje poprawki albo złożyć oświadczenie o jego akceptacji; brak złożenia uwag przez Klienta we wskazanym terminie jest równoznaczny z akceptacją.
  • Po otrzymaniu projektu Serwisu z naniesionymi poprawkami, Klient może ponownie przedstawić swoje uwagi na zasadach opisanych w p. 7.9. powyżej.
  • Po zakończeniu ostatniej rundy poprawek, Agencja przekaże Serwis Klientowi do testów.
  • Uruchomienie Serwisu pod adresem docelowym nastąpi w terminie 7 dni od dnia zapłaty ostatniej części umówionego Wynagrodzenia.
  • W przypadku Serwisu posadowionego na serwerze nie należącym do Agencji, uruchomienie Serwisu nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od przekazania Agencji przez Klienta haseł dostępowych do serwera i domeny, na których Serwis ma zostać zainstalowany.
  • Regulacje p. 7.3 – 7.13 stosuje się odpowiednio do wykonania Sklepu.
  • Regulacje p. 7.3 – 7.13 (z wyłączeniem p. 7.3.2.-7.3.4.) stosuje się odpowiednio do wykonania Landing Page.
 • Poufność
  • Treść Umowy nosi ściśle poufny charakter i z tego względu Strony zobowiązują się, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, nie ujawniać jej treści osobom trzecim.
  • Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz do nie wykorzystywania w celach sprzecznych z treścią niniejszej Umowy jakichkolwiek informacji pozyskanych od drugiej Strony.
  • Strony są zwolnione z obowiązku zachowania w poufności, o której mowa w punkcie 8.1. i 8.2. niniejszej Umowy w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia poufnych informacji wynika z przepisu prawa, decyzji właściwego Sądu lub organu lub informacje te zostały ujawnione przez osobę trzecią.
  • Strony są zwolnione z obowiązku zachowania w poufności, o której mowa w punkcie 8.1. i 8.2. niniejszej Umowy w przypadku, gdy druga Strona zwolni Stronę ujawniającą od obowiązku zachowania poufności, z tym że zwolnienie dotyczy jedynie zakresu ujawnienia objętego zgodą.
  • Strony są zwolnione z obowiązku zachowania w poufności, o której mowa w punkcie 8.1. i 8.2. niniejszej Umowy w przypadku gdy prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wymaga ujawnienia informacji uzyskanych od drugiej Strony lub treści niniejszej Umowy.
  • Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przepływu informacji pomiędzy spółkami zależnymi, dominującymi lub powiązanymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych w stosunku do Stron.
  • Zasady przekazywania danych pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz pomiędzy Stronami a podmiotami trzecimi reguluje Polityka prywatności. https://resultmedia.pl/rodo.html
 1. Prawa autorskie
  • Mocą Umowy Klient udziela Agencji licencji na wykorzystanie wszelkich powierzonych jej Dzieł w zakresie wykorzystania ich do wykonania Umowy, tj. na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieł – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dzieł w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności umieszczanie Dzieł w zasobach komputera, wytwarzanie egzemplarzy (kopii) Dzieł dowolną techniką, na wszelkich znanych nośnikach, w tym nośnikach magnetycznych, optycznych i półprzewodnikowych, przechowywanie Dzieł;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieła utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania Dzieł w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przekazywanie, a także publiczne udostępnianie Dzieł w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bądź w czasie lub miejscu wybranym przez rozpowszechniającego, w tym również za pośrednictwem urządzeń przenośnych;
   • w zakresie tworzenia i korzystania z opracowań – tworzenia opracowań Dzieł w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, rozporządzania i korzystania z opracowań Produktów na polach eksploatacji określonych powyżej.
  • Z chwilą przekazanie Dzieł Agencji Klient oświadcza, iż przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanych Dzieł, a także iż posiada niczym nieograniczone prawo udzielenia licencji do nich w zakresie wskazanym w p. 9.1. powyżej.
  • W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci z roszczeniem w stosunku do Agencji wynikającym z jakichkolwiek praw tego podmiotu do jakiegokolwiek materiału przekazanego przez Klienta w celu realizacji Umowy, Klient zwolni Agencję z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności:
   • pokryje roszczenie podmiotu trzeciego, lub
   • wstąpi do postępowania wytoczonego przez podmiot trzeci przeciwko Agencji w charakterze interwenienta ubocznego, lub
   • pokryje wszelkie koszty poniesione przez Agencję w związku z zaspokojeniem lub obsługą tego roszczenia, w tym w szczególności pokryje koszty wszelkich nałożonych na Agencję kar lub innych opłat.
 2. Postanowienia końcowe
  • Spory powstałe na tle stosowania Umowy lub Regulaminu poddane zostają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Agencji.
  • W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności – Kodeksu Cywilnego.
  • W przypadku, gdy w toku wykonywania niniejszej Umowy konieczne będzie przetwarzanie przez Agencję jakichkolwiek danych osobowych, będzie ono następować na zasadach określonych w Polityce prywatności. https://resultmedia.pl/rodo.html
  • Odpowiedzialność Agencji z tytułu wykonania Zlecenia ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia za to Zlecenie. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie oraz za szkody w zakresie utraconych korzyści.
  • Agencja nie jest odpowiedzialna w stosunku do Klienta za opóźnienia lub niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy opóźnienie lub niewykonanie jest rezultatem Siły Wyższej.

Kliknij tutaj aby pobrać cennik (pdf)